Cultural Cum Social Welfare Organization

Our Branches

Our Brances at Abroad


Sr.No. Name Country
1 Vatra Abhidhamma Budhha Vihar Russia
2 Vatra Bhikkuni Patimokha Dhamma Tripitaka Yasothara province,Thailand
3 Vatra Budhha Capuparisa Maha Vihara Fairbanks 2600 Alaska,USA
4 Buddha Capuparisa Utayan Nakhon Pathm sai 5 Thailand
5 Isipatan Migada Wanaramasan Ramon CA,USA
6 Temesh Buddha Vihara London, UK

Our Branches In India


Sr.No. Name City
1 Vatra Pathoma Bhikkuni Maha Prajapti Gotami Arhant Theri Vaishali India
2 Gautami Buddha Vihar Upendra nagar,Nashik(MH)
3 Buddha Vihar Sardarnagar-1,Sion,Koliwada,Mumbai
4 Dhamma Sagar Buddha Vihar Tathagat Colony,Ramnagar,Aurangabad(MH)
5 Dhamma Chakra Buddha Vihar Muhu Nagar,BalajiNagar, Aurangabad(MH)